Caim (car)'s status on Sunday, 24-Apr-11 23:36:51 UTC