Dopey Shrove (dopeyshrove)'s status on Wednesday, 04-May-11 09:28:19 UTC