Caim (car)'s status on Friday, 16-Mar-12 18:09:32 UTC