Seth Edwards (noirbatch)'s status on Thursday, 26-Apr-12 23:40:46 UTC