echron1000's status on Tuesday, 01-May-12 01:30:26 UTC