Anthony Rothstein (anthonyrothstein)'s status on Thursday, 12-Jul-12 18:34:40 UTC