Anthony Rothstein (anthonyrothstein)'s status on Wednesday, 05-Dec-12 19:23:17 UTC