Dopey Shrove (dopeyshrove)'s status on Wednesday, 13-Apr-11 15:34:28 UTC