Caim (car)'s status on Sunday, 20-Jan-13 11:25:33 UTC