Cody M. (codeman)'s status on Thursday, 14-Nov-13 07:10:02 UTC