clayinthecarpet's status on Tuesday, 14-Jan-14 03:34:41 UTC