Thomas (twitch)'s status on Tuesday, 09-Sep-14 08:54:13 UTC