Thomas (twitch)'s status on Tuesday, 09-Sep-14 09:43:46 UTC