Thomas (twitch)'s status on Tuesday, 09-Sep-14 09:45:51 UTC