Thomas (twitch)'s status on Tuesday, 09-Sep-14 09:51:16 UTC