Michael (throwio)'s status on Thursday, 15-Sep-11 02:21:21 UTC