Dopey Shrove (dopeyshrove)'s status on Wednesday, 04-May-11 09:25:28 UTC