Caim (car)'s status on Sunday, 20-Nov-11 03:13:40 UTC