Stumperman (stumperman)'s status on Saturday, 26-Nov-11 15:59:14 UTC

  1. # ONGZNER, C.F Gjvyvtug Ongzner vf njrfbzr.

    Saturday, 26-Nov-11 15:59:14 UTC from web

Affiliates

Fluttershy.org Bronies UK