derpyshy / chem (shyderp)'s status on Monday, 30-Jul-12 14:45:48 UTC