Caim (car)'s status on Friday, 10-Jun-11 01:29:38 UTC