derpyshy / chem (shyderp)'s status on Thursday, 23-Aug-12 18:36:32 UTC