Caim (car)'s status on Friday, 07-Sep-12 05:36:12 UTC