Anthony Rothstein (anthonyrothstein)'s status on Thursday, 15-Nov-12 23:22:56 UTC