Caim (car)'s status on Sunday, 03-Feb-13 09:53:34 UTC