Caim (car)'s status on Friday, 06-Sep-13 19:51:56 UTC