derpyshy / chem (shyderp)'s status on Thursday, 14-Nov-13 00:25:34 UTC