clayinthecarpet's status on Thursday, 14-Nov-13 00:26:10 UTC