Pony (pony)'s status on Thursday, 14-Nov-13 07:09:39 UTC