derpyshy / chem (shyderp)'s status on Monday, 30-Dec-13 04:27:32 UTC