derpyshy / chem (shyderp)'s status on Monday, 30-Dec-13 05:27:58 UTC