Sprocket (sprocket)'s status on Sunday, 15-Nov-15 02:38:19 UTC