Seth Edwards (noirbatch)'s status on Friday, 08-Jan-16 21:20:22 UTC