derpyshy / chem (shyderp)'s status on Friday, 04-Mar-16 17:22:17 UTC