Caim (car)'s status on Tuesday, 24-Jan-12 19:04:28 UTC