derpyshy / chem (shyderp)'s status on Monday, 30-Dec-13 04:16:38 UTC