Brian Fialvert (fialvert)'s status on Monday, 20-Apr-15 00:19:57 UTC