derpyshy / chem (shyderp)'s status on Sunday, 28-Feb-16 04:44:01 UTC