derpyshy / chem (shyderp)'s status on Monday, 14-May-12 17:51:32 UTC