derpyshy / chem (shyderp)'s status on Monday, 14-May-12 17:59:03 UTC