derpyshy / chem (shyderp)'s status on Monday, 14-May-12 18:01:57 UTC